وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


   تدوین وتألیف کتاب : ایلام باستان ( باستان شناسی وتاریخ) به اتمام رسید.  ۲۷ مرداد ۱۳۹۸


تدوین وتألیف کتاب : ایلام باستان ( باستان شناسی وتاریخ) به اتمام رسید. کتاب  ایلام باستان حاصل ده سال فعالیت میدانی در محوطه های باستانی بخش غربی زاگرس ، بررسی آثار ، اسناد و گزارش های باستان شناسی است. این کتاب  شصت ودومین اثر تألیفی دکتر حبیب اله محمودیان  با ستان شناس ایلامی است که در هشت فصل تدوین شده است.   


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=123