وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir

عنوان مقاله:   دشت ايلام در عصر مفرغ وآهن

نگارنده: دکتر پریسا پورمحمدی مهندس آزاده محمودیان    تاريخ انتشار:  18/4/1397

دشت ايلام در عصر مفرغ وآهن در منطقه‌ي ايلام محوطه ها وگورستان هاي متعددي وجود داشته كه متأسفانه به وسيله‌ي حفاران غير مجاز حفاري شده اند و يا در گذشته در محدوده‌ي توسعه ی شهر قرار گرفته اند. برخي از اين محوطه ها عبارتند از: - گورستان درگ بازي كه در حال حاضر در توسعه ی شهر قرار گرفته است؛ - گورستان سراب ايلام كه امروز بخش شمالي شهر ايلام را تشكيل مي دهد؛ - گورستان سي مي كه در محدوده‌ي پيراموني بقعه ی المهدي بالله خليفه‌ي عباسي بوده است(محل فعلي پارك كودك ايلام). -محوطه باستانی نام دنانان واقع در دشت ميان كوهي ايلام؛ - محوطه باستانی باخه نام واقع در روستاي چالسرا ؛ - محوطه باستانی هفت چشمه واقع در روستاي هفت چشمه ايلام؛ - گورستان چكا تيكاشان واقع در روستاي هفت چشمه ايلام؛ - گورستان چاليمار واقع در بخش غربي شهر ايلام؛ - گورستان و محوطه باستانی آهنگران(آسنگران) واقع در بخش غربي بلوار مدرس ايلام«محل فعلي درمانگاه تأمين اجتماعي»؛ - گورستان شاهي جان واقع در كوهستان شمال ايلام؛ - گورستان ميل واقع در محدوده‌ي تپه‌ي ميل روستاي چالسرا؛ - گورستان سَر سيون واقع در منطقه‌ي بان گنجاب ايلام واقع در بخش شمالي شهر ايلام(منطقه‌ي مسكوني شهر ايلام). پناهگاه سنگی قوچعلی از مکان های استقراری ادوار پیش از تاریخ سنگ نوشته های دوران متاخر اسلامی آسیاب های تاریخی گریان وخندان وده ها آسیاب دیگر اكثر گورستان هاي حفاري شده در حاشيه‌ي رودخانه ی دشت ایلام و چشمه ها وقنات هاي

http://www.mahmoodian.ir/article/article.asp?n=79