وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir

عنوان مقاله:   پل چم نمشت دره شهر

نگارنده: دکتر حبیب اله محمودیان    تاريخ انتشار:  17/1/1397

پل چم نمشت دره شهر این پل تاریخی در فاصله 4 کیلومتری شرق دره شهر در محوطه‌ی باستانی چم نمشت برروی رودخانه‌ی سیمره ساخته شده است. به علت فرسایش جریان رودخانه سیمره دراین محل تغییرمکان داده است.بنابراین،قسمت عمده‌ای از ساختمان پل که در مسیرجریان آب نبوده تخریب شده است . البته ، قسمتی از پایه‌هاودیوارهای آن باقی مانده است. مصالح به کار رفته دراین بنا سنگ لاشه وگچ می‌باشد.به علت وجود آوار ساختمان پل،اندازه وابعاد سنگ‌های پایه آن مشخص نیست، ولی با توجه به سبک معماری ومصالح به کار رفته در بناهای مشابه در منطقه، می‌توان گفت ازمصالح بومی محل استفاده شده است. پل چم نمشت ارتباط دهنده ي شهر باستانی صمیره با ناحیه‌ی طرحان است که ازاین منطقه راه باستانی به سوی پل کشکان وخرم آباد امتداد یافته است.لسترنج به نقل از یاقوت در مورد این پل گوید: در راه بین صمیره ودهکده ي مجاور آن «طرحان «پل عجیب وشگفت آوری است به اندازه دو برابر پل خانقنین که بین حلوان وخانقین است. لسترنج نوشته است: پل چم آب بوده از پل گاومیشان کوچک‌تر ومربوط به دوره‌ی ساسانیان است(لسترنج،1373: 218). چم درلری به معنای پل است.این پل وخرابه‌های قدیمی آن شاید از زمان ساسانیان باشد.محوطه‌ی باستانی چم نمشت در بلندی‌های مشرف بر رودخانه ی سیمره ودرمحدوده‌ای به نام چم نمشت واقع شده است(ساکی ،1343: 221 ).

http://www.mahmoodian.ir/article/article.asp?n=78